Víte co je horší než být slepý? Mít v pořádku zrak a nevidět.
Helen Keller
Lidičky, nesnažte se mě - na-... iritovat. Mám pro vás Komentářovou povdku. Alespoň se trochu zapojíte.
Když nechcete psát komenty, ale i ti, kteří je píší.
Tak, cvak a jste tam.

Co jsi?

Člověk. (6128 | 17%)
E.T. (5931 | 16%)
Počkej. Podívám se. (6132 | 17%)
Neexistuji. (6001 | 17%)
Zvíře (5948 | 16%)

Co vy na to? Jaké povídka je nejlepší?

Vražedná láska (5728 | 13%)
Kde je pravda (5663 | 12%)
Anděl, jménem Wavielia (5647 | 12%)
Sliby, chyby (5705 | 13%)
Pravá tvář (5684 | 13%)
Smrt je jen začátek (5673 | 13%)
Poznání (5587 | 12%)
Nový život (5589 | 12%)
Nějaké citátky, který jsem našla na netu.
Incertum est quo loco de mors expected, itaque tu ilam omni loco expecta.
Nevíme, kde smrt nás očekává, očekávejme ji tedy všude.
 
Mors quid est? Aut finitus, aut tranzitus?
Co je smrt? Konec, nebo přechod?

Memento mori
Pamatuj na smrt

Mors ultima linea rerum
Smrt je poslední hranicí všech věcí.

Levis sit tibi tera - Nechť je ti země lehká.
De mortius nihil nisi bene - O mrtvých jen dobré.

MORS DOLORUM OMNIUM EXULTIO EST ET FINIS, ULTRA QUEM MALA NOSTRA NON EXEUNT, QUAE NOS IN ILLAM TRANQUILLITATEM, IN QUA, ANTEQUAM NASCEREMUS, IACAUIMOS, REPONIT.
         Smrt je odpoutáním od všech bolestí a hranicí, kterou naše utrpení již nepřekročí. Smrt nás ukládá  do toho klidu, kde jsme spočívali před svým narozením.

Vita enim mortuorum in memoria est posita vivorum
 Život zemřelých je uložen v paměti žijících.

Vita quam sit brevis, simul cogita
 Mysli na to, jak je život krátký.
 
Nihil est tam volucre quam maledictum: nihil facilius emittitur, nihil citius excipitur, latius dissipatur * Nic není tak nepolapitelné jako pomluva: nic se neujme snáze a rychleji se neuchytí, nic se tak doširoka nerozroste
 
Incertum est quo loco de mors expected, itaque tu ilam omni loco expecta.
 Nevíme, kde smrt nás očekává, očekávejme ji tedy všude.

Mors quid est? Aut finitus, aut tranzitus?
Co je smrt? Konec, nebo přechod?

Memento mori
Pamatuj na smrt

Mors ultima linea rerum
Smrt je poslední hranicí všech věcí.

Levis sit tibi tera
Nechť je ti země lehká.

De mortius nihil nisi bene
O mrtvých jen dobré.

MORS DOLORUM OMNIUM EXULTIO EST ET FINIS, ULTRA QUEM MALA NOSTRA NON EXEUNT, QUAE NOS IN ILLAM TRANQUILLITATEM, IN QUA, ANTEQUAM NASCEREMUS, IACAUIMOS, REPONIT.
Smrt je odpoutáním od všech bolestí a hranicí, kterou naše utrpení již nepřekročí. Smrt nás ukládá  do toho klidu, kde jsme spočívali před svým narozením.

Latinské citáty
 
A muliere initium factum est peccati
U ženy jest počátek hříchu (Apokryfy, Sírachovec 25,33)
 
Accipere humanum est, inopi donare deorum
 Přijímat dary je lidské, dávat chudým je božské
 
Ad hoc
 K tomu, jen pro tento účel
 
Ad acta
Ke spisům (odložit spisy jako vyřízené)
 
Ad finem saeculorum
 Až do konce věků
 
Ad infinitum
Do nekonečna
 
Ad praesens ova cras pullis sunt meliora
 Mít hned vejce je lepší, než mít zítra kuřata (lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše)
 
Adamante durior *
Tvrdší než ocel (o bezcitném, zatvrzelém člověku)
 
Aequa durant semper
 Spravedlivé věci trvají věčně
 
Alea iacta est
Kostky jsou vrženy (Caesar)
 
Amicitia vera in calamitate agnoscitur
Jen v neštěstí se pozná pravé přátelství
 
Audacem fortuna iuvat
Odvážnému štěstí přeje
 
Ave Caesar (Imperator), morituri te salutant
Buď zdráv Caesare (císaři), jdoucí na smrt tě zdraví (Pozdrav císaři římských gladiátorů, nastupujících do arény)
 
Bella gerant alii
 Války ať vedou jiní
 
Canes plurimum latrantes raro mordent
Psi, kteří nejvíce štěkají, zřídka koušou
 
Carpe diem
 Užij dne (Horatius)
 
Casus beli
Důvod k válce, příčina sporu
 
Causa
Důvod, příčina, případ
 
Cave multos, si non times singulos
Jestliže se nebojíš jednoho, střez se mnohých (Mnoho psů, zajícova smrt)
 
Cave tibi a cane muto et aqua silente
Střez se němého psa a tiché vody
 
Charta non erubescit
Papír se nečervená (nestydí)
 
Cogito, ergo sum
 Myslím, tedy jsem (Descartes)
 
Condicio sine qua non
Podmínka, bez níž ne
 
Contra
Proti
 
Cui bono
Komu ku prospěchu
 
Cui vis est, iusnon metuit
Kdo má moc, práva se nebojí
 
Cuius panem edo, illius carmina edo
 Koho chleba jídám, toho píseň zpívám
 
Curriculum vitae
Běh života, životopis
 
Damnat , quae non intelligunt
Odsuzují to, čemu nerozumějí
 
De duobus malis minus est semper eligendum
Ze dvou zel je vždy třeba vybírat to menší
 
Dicere non est facere
Mluvit, neznamená jednat
 
Dies irae
Soudný den, den hněvu
 
Dum spiro, spero
Dokud dýchám, dotud doufám
 
Errare humanum est
Mýliti se je lidské (Seneca st.)
 
latinské citáty
 
Excitare fluctus in simpulo
Vyvolat bouři ve sklenici vody (dělat z nečeho nevýznamného velký rozruch)

Faber est suae quisquefortunae
Každý je tvůrcem svého osudu

Facta probant homines
Činy svědčí o lidech

Fata viam invenient
Osud si najde cestu

Fatum est series causarum
Osud je řadou příčin

Fide, sed cui fidas, vide
Důvěřuj, ale dívej se komu (obdoba: důvěřuj, ale prověřuj)

Forma viros neglecta decet
Mužům sluší nedbalý vzhled

Fugam victoria nescit
Vítězství nezná útěk

Hic sunt leones
Zde jsou lvi

Historia, magistra vitae
Historie, učitelka života

Hominem te esse memento
Pamatuj, že jsi člověk

Homo homini lupus
Člověk člověku vlkem

Homo quantum scit, tantum potest
Kolik člověk zná, tolik zmůže

In vino veritas
Ve víně je pravda

Inde datae leges, ne firmior omnia posset
Proto jsou zákony dány, aby silnější nemohl
všechno

Inter arma silent musae (leges)
Mezi zbraněmi mlčí umění (zákony)

Laus nova nisi oritur, etiam vetus amittitur
I stará sláva zajde, kde nová neschází

Leo a leporibus insultatur mortuus
Když lev je mrtev, začne zajíc dorážet

Leo rugiens circuit, quarens quem devoret
Obchází jak lev řvoucí, a hledá, koho by pohltil ( na kom by si vybil vztek)

Libertas fulvo pretiosior auro
Svoboda je cennější než žlutavé zlato

Littera scripta manet
Napsané trvá, (co je psáno, to je i dáno)

Lucri bonus est odor ex re qualibent
 Zisk příjemně voní, ať má jakýkoli původ

Lucrum, quod cito acquiritur, cito expenditur
Zisk, který rychle vzrostl, se rychle ztrácí
(Rychle nabyl, rychle pozbyl)

Lupus ovium custos
Vlk hlídá ovce ( Kozel zahradníkem)

Luxuriosus adolescens peccat, senex luxuriosus insanit
Když bujně dovádí mladík, je to chyba, když stařec, je to šílenství

Magna venit nulli sine magno fama labore
Nedojde veliké slávy, kdo velkou námahu nezná

Magna inter opes inops
Uprostřed velikého bohatství chudý

Magnum vectigal est parsimonia
Šetrnost představuje velký příjem

Mala mens, malus animus
Zlá mysl, zlý duch

Mens immota manet
Neochvějná mysl trvá

Memento, homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris
Člověče pomni, že prach jsi a v prach se obrátíš

Mulieres longam habent cesariem brevem sensum
Ženy mají dlouhé vlasy, krátký rozum

Murilego mures fiunt absente rebelles  
Když kocour není doma, mají myši pré

Natura sanat, medicus curat
Příroda uzdravuje, lékař léčí

Nihil est quod emi non possit, si tantum des, quantum velit venditor
Není nic, co by se nedalo koupit, dáš li tolik, kolik prodávající žádá (Cicero, O pozemkovém zákoně)

Nihil est tam volucre quam maledictum: nihil facilius emittitur, nihil citius excipitur, latius dissipatur
Nic není tak nepolapitelné jako pomluva: nic se neujme snáze a rychleji se neuchytí, nic se tak doširoka nerozroste

Parva necat morsu spatiosum vipera taurum
Mrtev je obrovský býk jen po malém kousnuí hada (Ovidius, Léky proti lásce)

Per bona verba venditur mala herba
Řečí medovou nabízí bylinu jedovou (Walther)

Pessima sub dulci vipera melle latet
Ze všech nejhorší jed se skrývá pod sladkým medem (Walther)

Plena vita exemplorum est  
Život je plný příkladů

Pricipiis obsta
Odporuj počátkům zla (Ovidius)

Pulvis es et in pulverem reverteris
Prach jsi a v prach se obrátíš

Quae fuerant vitia, mores sunt
Co bývaly hříchy, jsou dnes dobré mravy (Seneca ml.)

Quae facta sunt, non possunt mutari
Co se stalo, nelze změnit

Quaelibet vulpes caudam suam laudat
Každá liška chválí svůj ocas

Quantum oculis, animo procul ibit amor
Tak jako očím, i srdci vzdálí se milostný cit (Sejde s očí, sejde s mysli)

Repetitio, mater studiorum
 Opakování, matka moudrosti

Respice finem
 Pamatuj na konec

Saepe in magistrum scelera redierunt sua
Často se zločiny vracejí ke svému původci (Seneca ml.)

Sapientiam atquue doctrinam stulti despiciunt
Hlupáci opovrhují moudrosti i učením

Scopae recentiores semper meliores
 Novější košťata jsou vždycky lepší

Simia simia est, etiamsi aurea gestat insignia
 Opice zůstává opicí, i když nosí zlaté ozdoby (svině zůstává sviní, by na sobě zlaté sedlo měla)

Spes non confunditur
Naději nelze zničit

Tertium non datur
Třetí není dáno, třetí možnost neexistuje

Tu ne cede malis
 Neustupuj před zlem

Veni, vidi, vici
Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem (Caesar)

Veritas vincit
Pravda vítězí

Vita humana brevis est
Lidský život je krátký

Credula res amor est
Láska uvěří snadno. (Ovidius)

Quid enim deterret amantes?
Čeho se milenci leknou? (Statius)

Amare et sapere vix deo conceditur
Milovat a být při smyslech je dopřáno stěží Bohu (Publilius Syrus)

Nox et amor vinumque nihil moderabile suadent
Noc, láska a víno, ty nemohou rozumně radit (Ovidius)

Verus amor nullum novit habere modum
Pravá láska nezná míru (Propertius)

Amantium irae amoris integratio est
Hněvy milenců jsou obnovou lásky

Ferme acerrima proximorum odia sunt
Nenávist mezi blízkými příbuznými bývá obvykle nejprudší

Non vestem amatores amant mulieris, sed vestis fartim
Milenci nemilují ženiny šaty, ale to, co je pod nimi (Plautus)

Pulcra mulier nuda erit quam purpurata pulcrior
Krásná žena bude nahá, ještě hezčí než v purpuru

Mulier, quae multis nubit, multis non placet  
Žena, která se oddává mnohým, se mnohým nelíbí

Varium et mutabile semper femina
Nestálý a proměnlivý tvor jest žena (Vergilius)

Mulier mulieri magis convenit
Žena se lépe shodne se ženou (Terentius)

Tacita bona est mulier semper quam loquens
Zamlklá žena je vždy lepší než ta, která mluví (Plautus)

Vivere - militare est
Žít znamená bojovat (Seneca)

Vitam regit fortuna, non sapientia
Životem vládne štěstěna, ne moudrost (Cicero)

Messe tenus propria vive
Žij z vlastní sklizně (Persius)

Non enim vivere bonum est, sed bene vivere
Je dobré nikoli pouze žít, nýbrž dobře žít (Seneca)

Nec umquam satis fida potentia, ubi nimia est
Moc není nikdy dostatečně pevná, je-li příliš velká (Tacitus)

Vis consilii expers mole ruit sua
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)

Quanto altius elatus erat, eo foedius corruit
 Čím výše byl vynesen, tím hanebněji se zřítil (Livius)

Multis terribilis caveto multos
Naháníš-li mnohým strach, měj se před mnohými na pozoru (Ausonius)

Multos timere debet, quem multi timent
Mnohých se musí bát, koho se mnozí bojí (Publius Syrus)

Numquam est fidelis cum potente societas
 Spojenectví s mocnými není nikdy upřímné (Phaedrus)

Omnes aequo animo parent, ubi digni imperant
Všichni ochotně poslechnou, poroučí-li lidé hodní vlády (Publilius Syrus)

Fletus aerumnas levat
Pláč uleví ve strastech (Seneca)

Stat sua cuique dies
Každému je určen jeho den (Vergilius)

Aequat omnes cinis; impares nascimur, pares morimur
Popel vše srovná; nerovni se rodíme, rovni umíráme (Seneca)

Quod me nutrit me destruit
Co mě živí, to mě zničí.
11.07.2008 18:45:55
wllkam
Každé ráno, když vstanu, prohlédnu si seznam 50 nejbohatších lidí na světě.
Když na něm nejsem, jdu do práce.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one