Víte co je horší než být slepý? Mít v pořádku zrak a nevidět.
Helen Keller
Lidičky, nesnažte se mě - na-... iritovat. Mám pro vás Komentářovou povdku. Alespoň se trochu zapojíte.
Když nechcete psát komenty, ale i ti, kteří je píší.
Tak, cvak a jste tam.

Co jsi?

Člověk. (6128 | 17%)
E.T. (5931 | 16%)
Počkej. Podívám se. (6132 | 17%)
Neexistuji. (6001 | 17%)
Zvíře (5948 | 16%)

Co vy na to? Jaké povídka je nejlepší?

Vražedná láska (5728 | 13%)
Kde je pravda (5663 | 12%)
Anděl, jménem Wavielia (5647 | 12%)
Sliby, chyby (5705 | 13%)
Pravá tvář (5684 | 13%)
Smrt je jen začátek (5673 | 13%)
Poznání (5587 | 12%)
Nový život (5589 | 12%)

Nic není tak zlé, aby to nemohlo být horší.

No, co bych k tomu řekla? Jo, jde o kapitolu k povídce (Níže najdete poznámky, vysvětlivky, které později pochopíte. Budou se týkat celého příběhu) Nenávidím, miluji!
Předchozí najdete tady.

 

Všechno bylo perfektní, šlo to podle jeho nejlepších představ a věděl, že ho nikdo nemůže zastavit. Pokud se nestalo to, co se stalo. Jak se mohl někdo opovážit narušit jeho plány a tím jej vlastně odsunout na druhou kolej! Ne, nikdy se lidstvo ani čarodějové, nesmí bát nikoho jiného než jeho! Ne, to nedopustí! Odhodil Denního věštce na zem a vstal ze svého honosného trůnu. Jeho myšlenky jej zavedly zcela jinam a on odmítl dopustit, aby někdo nahradil jeho těžce vydobyté místo šíleného fanatika a největšího vraha v dějinách!
Co nejpevněji to šlo, sevřel v ruce hůlku a vyčaroval znamení zla! Všichni musí vědět, že není nic horšího než on, než Lord Voldemort!
Do síně se seběhli všichni jeho smrtijedi, v čele s Ariel Victorií Dobbsovou, která kolem sebe rozdávala úsměvy na všechny strany. Všichni před ním poklekli, jen ona se lehce poklonila. Temný pán se ušklíbl, ale nikterak na to nereagoval. „Vítám vás zde, jste ji nejlepší z mých smrtijedů a proto jsem vás pozval na toto,“ zamyslel se, „shromáždění. Rád bych věděl, jestli něco víte o tom, co se děje v Bradavicích!“ rozezněl se jeho hromový hlas celým sálem.
Většina přítomný se přikrčila, čekali trest a… vlastně ani nevěděli za co!
„Pane,“ ozvalo se nesměle, „slyšela jsem o tom, že se jedna z napadených probudila. Snad by mohla vědět něco víc. Nesmíme dopustit, aby je děsil někdo jiný než, vy!“ vzdechla poníženě.
Jeho škleb se roztáhl do „nebeských“ výšin. „Ano! Děkuji, Ariel! A pamatuj, je to pocta, že jsem ti poděkoval! Já totiž nikomu nikdy tuto zásadu neposkytuji!“
Dívka se opět usmála a ustoupila o krok zpět, Jugson si ji k sobě přitáhl a něco ji, rozhořčeně a zároveň rozzlobeně, šeptal do ucha. Její úsměv z tváře ji však nesmazal. Jen na něj pohlédla s kapkou nenávisti v očích a také mu cosi odvětila, načež ihned sklapl!
Luciusovou tváří se mihl vítězný úsměv, který nahradil ledový pohled zcela nezúčastněného diváka.
„Chci, abyste začali rozsévat hrůzu v celém, nejenom kouzelnickém, světě. Chci, aby o mě věděli i ti idioti z ministerstva! Musejí mě brát vážně, já si nehraji!“ zavelel a rozpustil je, aby se poté ihned posadil na trůn a čekal na jejich reakci.
 
„Victorie?“
Dívka se s úsměvem otočila a pohlédla na Luciuse. „Ano?“ odvětila stále s tím andělským úsměvem a založila ruce na prsou. Malfoy nepatrně vzdechl a vrátil se pohledem zpět na její tvář. Dívka se pobaveně usmála a čekala. „Chtěl bych se jen zeptat… nešla bys se mnou na ples? Na ten večírek, který pořádá Křiklan, však víš.“
„Ano, moc ráda,“ usmála se a zmizela ve stínech.
 
***
 
Fanatický pohled šílence, i tak by se dal nazvat ten pohled, který upíral neznámý muž na hrad, ve kterém se shromažďovali ti nejnadanější z kouzelníků. Poté se nerozhodně ohlédl, zcela se to vymykalo tomu, jak se prozatím choval, do lesa a vykročil.
Doufal, že ta moc, kterou teď má, mu dovolí, aby vstoupil, a umožní mu udělat to, proč sem přišel! 
Jeho „geniální“ plán však měl jen nepatrnou trhlinu. Stále nebyl člověkem a i tak… chybělo mu jediné, musel být pozván! 
Obezřetně mířil ke vstupní bráně a neustále se rozhlížel, jestli jej někdo nesleduje. Museli si přeci všimnout, že jim mizí studentky. Rozesmál se děsivým smíchem, i ptáci přestali zpívat.
Avšak, říká se: Neříkej hop, dokud nepřeskočíš. A nechval dne před večerem! I přes svoji opatrnost si nevšiml nepatrného záchvěvu magie, když se přiblížil blízko magické hranice, která bránila hrad před nezvanými vetřelci. Ochranná brána se napjala a odhodila jej o tři sta metrů zpět. Zády narazil do stromu, který se pod náporem jeho těla zlomil!
Zmateně vrtěl hlavou a nemohl pochopit, proč! Proč se mu nepodařilo vejít! Vyskočil na nohy a jeho tvář se změnila na téměř ďábelskou. Jeho děsivý škleb by vyděsil i pána všeho zla. S ním si není radno zahrávat! Neměli otevřít bránu a teď, teď je čeká zasloužený trest!
Zničí všechny, kteří by mohli zabránit v tom, aby splnil svůj úkol!
 
 
Poznámky:
 
 
Démon Belial
 
Černomagickou vrstvu či temnou stránku lidské osobnosti dobře symbolizuje démon Belial (Das Buch BeSial, Augsburg 1473): tančící Belial je alegorii marnosti trvalého uspokojeni ze života, jehož podstatou je neustálé narušování a obnovováni rovnováhy, tedy věčný pohyb, tanec, který je současně alegorií touhy štvané z místa na místo, od objektu k objektu. Beliaiův tanec a škleb je výrazem tohoto věčného neklidu lidské neukojenosti a ztracené rovnováhy. Peklo, s nímž černá magie pracuje, je v Čaroději samém, je to ona temná stránka jeho osobnosti, která ho spojuje s égregory přírodně animální, biotické podstaty člověka, jeho hadích, ještěřích a hmyzích „já", které se ve fylogenetických vrstvách jeho psychy splétají v odporné živočišné tvary a jsou personifikovány nestvůrnými podobami ďáblů. Toto peklo Člověka je hmotnou skutečnosti a jeho ďáblové nejsou pouhá slova, nýbrž síly, které ve dvacátém století neztratily nic ze své sveřepé působivosti. Proto i toto století má své sabaty a černokněžníky. A dokonce, jak potvrzují svědci, i své pakty s ďáblem, neboť má své nenávistníky, závistivce, zvrhlíky, neduživce, své zdeptané a nenasycené, své hledače pokladů. Proto na sebe ďábel může brát nesčetné podoby. Černým mágům se ďáblové zjevovali nejčastěji v po¬době černých havranů a koček, psů a kozlů i jiných zvířat, mnohdy v kontaminovaných podobách lidských a zvířecích, nebo i ve velmi složitých zjevech - např. jeden z nejvyšších pekelných démonů Astaroth má podobu ošklivého anděla sedícího na draku a držícího v ruce zmiji. Personifikace těchto intrapsychických fenoménů jsou nepochybně jednou z největších záhad okultismu a svědčí o tom, že dimenze psychiky a její interakce se světem jsou stále ještě známy jen zčásti. Teprve nedávné objevy s fotografováním některých halucinaci v prostoru, kam je jejich subjekt lokalizuje, dokazují, že i tato "fantastická"' stránka magie má své reálné jádro.
 
 
Hierarchie démonů
 
Středověcí a renesanční učenci sestavili hlavní seznam démonů, který vykazuje silné předsudky vůči pohanství. Mág Franciss Barrett rozděluje pekelné sbory do devíti řádů, což odráží devět andělských kůrů podle Dionýsa.
 
Falešní bohové - Tito nejmocnější démoni si činí nárok na boží jméno a dychtí po tom, aby byli místo něj uctíváni. Patří mezi ně Belzebub.
Duchové lží - Toto jsou satani stojící za falešnými proroky a proroctvími. Jejich princem je had hroznýš.
Nádoby neřestí - Tito géniové zla vedení Belialem vymysleli všechny nectnosti, které zavádějí lidstvo na scestí.
Mstitelé zla - Tito démoni vedení Asmodeem ponoukají lidské bytosti k tomu, aby soudili jeden druhého.
Vzdušné síly - Tito démoni, které vede Meririm, způsobují nemoci tím, že kazí vzduch a pomáhají čarodějnicím ničit úrodu a zamorovat sady.
Klamači - Jsou vychytralí, předstírají zázraky, pomáhají zaklínačům a čarodějnicím a inspirují falešné proroky a nepravé spasitele.
Běsové - Jsou to síly zla, nesvárů, válek a pustošení, které podporují závist a cynismus. Vede je Abaddon, ničitel.
Udavači - Tato skupina je známá jako inkvizitoři a vede je astarot, známý v Řecku jako diabolos, což znamená udavač nebo pomlouvač.
Pokušitelé a svůdci - Jsou protikladem strážných andělů-ďáblové v každém z nás. Jejich princem je mamon.
 
 
Seznam sedmi ctností

 
Pokora (humilitas)
Víra. Skromné chování, nesobeckost, mající respekt. Mít důvěru, když se očekává, nikoliv neúměrně velebit sám sebe. Je to pocit, kdy si člověk uvědomuje vlastní nedokonalost či závislost na vyšší požadavky. Vyrůstá z pocitu vlastní slabosti a nedokonalosti vzhledem k požadavkům vyšších bytostí.
Štědrost (liberalitas)
Láska, charita, velkorysost, ochota dávat, uskutečňování šlechetných myšlenek nebo činů. Štědrost je vyváženým středem mezi rozhazovačností a lakotou. Potlačená chamtivost a egoismus. Nepřítomnost žádostivosti a neulpívání na vnímaném objektu.
Přejícnost (humanitas, charitas)
Laskavost, lidskost, obdiv, charita, soucit, přátelství bez předsudku a bez příčiny.
Mírumilovnost (patientia)
Trpělivost, schopnost snášet, otužilost, shovívavost, vyrovnanost. Shovívavost a odolnost snášet utrpení dosažené sebeovládáním, umírněností a zdrženlivostí. Vyřešení konfliktu mírumilovně, i když se druhá strana uchýlí k násilí. Schopnost odpustit, smilovat se nad hříšníky. Laskavost je vyvážený střed mezi hněvem a slabošstvím.
Cudnost (castitas)
Zahrnuje přísnou mravní čistotu, prospěšnost a dosažení čistoty myšlenky pomocí vědomého zdokonalování. Cudnost, zdrženlivost, bezúhonnost, čistota duše. (Obzvlášť ve vztahu k pohlavnímu životu.)
Střídmost (frenum)
Sebekontrola, zdrženlivost a umírněnost, vnímání plnou myslí, sebeovládání, „uzda“.
Činorodost (industria)
Úsilí, pracovitost, píle, přičinlivost, iniciativa. Horlivá a důkladná přirozenost v činění a konání. Energická pracovní morálka. Hospodařit dobře s časem, sledovat vlastní činnosti a vyvarovat se lenivosti.

***
 
Marion otevřela oči a pokusila se posadit, z úst jí unikl výkřik plný zoufalství a se strachem se rozhlédla kolem sebe. Všude byla jen černočerná tma, jen zpod dveří sem prosvítal proužek světla a bylo vidět, že někdo za dveřmi postává. Na chvíli zadržela dech a pak se podívala na stolek, ležela tam její hůlka. Na nic nečekala a pevně ji sevřela v prstech. Neměla sílu na to, aby vstala, ale kdyby… Na přemýšlení však nebyl čas, dveře vrzly. Dívka si hned lehla a přivřela oči na malou škvírku. Dýchala lehce a snažila se, doopravdy se snažila, aby nezvaný host nevěděl, že nespí.
Podlaha vrzala pod náporem kroků, zcela jistě šlo o jednoho člověka. Někdo vzal židli a přisunul ji těsně k posteli, její srdce vynechalo jeden úder! Na přikrývce přistála ruka a pak se jejích prstů dotkly ty jeho. Jiskra, která.… Ucukla a poděšeně otevřela oči.
Toho na koho se dívala, by nečekala ani v tom nejhorším snu! Snažila se od něj dostat co nejdál, ale ty jeho rudé, žhnoucí oči, ji držely jako přikovanou. Vykřikla a…
 
„Marion,“ ozvalo se vedle ní prosebně. Ne, nemohla otevřít oči. Ne, je to on a hraje si s ní, aby, aby ji zabil. Zavrtěla hlavou. „Marion,“ opět jeho hlas. Dívka zavzlykala. Dotkl se její tváře bříšky prstů. Zachvěla se a nepatrně otevřela oči. Byl to on! Vrhla se mu kolem krku a několikrát jej políbila na jeho bledou tvář, která se zabarvila do nachova. „Merline! Já ani nedoufala, že… myslela jsem…. Ach, Dylane,“ zašeptala šťastně a opět jej objala. Zabořila obličej do svetru, který měl na sobě. Cítila tlukot jeho srdce, opírala se o jeho hruď a vzpomínala.
Zcela automaticky hladil její vlasy a vdechoval jejich jasmínovou vůni.  Voněla po kytkách a po čerstvě posečené trávě. Cítil její tlukoucí srdce, a věděl, že ona je ta pravá! Věděl, že ji miluje a udělá vše pro to, aby byla tou nešťastnější ženou na celém světě.
Plakala, cítil to i přes tlustou vrstvu svetru, a otřásala se vzlyky. Odtáhl se od ní a podíval se do jejích uslzených očí. Chvíli ji zkoumal a poté setřel slzy, které si klestily cestu přes její červená líčka. „Prosím, neplakej,“ políbil ji, „nedopustím, aby ti někdo ublížil. Už nikdy! Slíbil jsem ti to, ale zklamal jsem tě…“
„Dra…“ snažila se jej přerušit.
„Pšt,“ položil jí prst na rty, „miluju tě a nikdo mě nezastaví. A nakonec, nakonec budeme spolu, navždy!“
„Já…“
„Ne,“ zavrtěl hlavou, „Já,“ lehounce ji políbil na rty, „tě,“ pootevřela ústa, „miluji!“ šeptal do jejích úst v divokém polibku.28.07.2009 10:03:27
wllkam
Každé ráno, když vstanu, prohlédnu si seznam 50 nejbohatších lidí na světě.
Když na něm nejsem, jdu do práce.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one